اخبار

زنجیر خشکسالی بر پای کشاورزی خراسان رضوی


مشهد- مجله خبری کشاورزی- هنوز داغ خسارت سرمای بی‌سابقه زمستان گذشته از دل کشاورزان و دامداران خراسان رضوی نرفته بود که سایه مهیب خشکسالی سنگین و کاهش باران، که در ۶۰ سال گذشته سابقه نداشته است، بر سر تمامی مشاغل وابسته به زمین و دامداری در این خطه از میانه‌های فصل بهار آوار شد.

https://www.irna.ir/news/85127446/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C