اخبار

زنگ خطر برداشت ۸۰ درصدی از منابع زیر زمینی آب برای ۷ استان به صدا در آمده است


شیراز – مجله خبری کشاورزی- مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر وابستگی ما به منابع آب زیر زمینی ۸۰ درصد است و این زنگ خطری برای ۷ استان از جمله استان فارس است.منبع اخبار