زهکشی در کشاورزی و انواع روش های آن ماه کشت

ذﺧﯿﺮه آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺴﻄﺢﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ اراﺿﯽ، آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر) و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب زراﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﮐﯿﺠﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در آﺑﯿﺎری اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺸﺎورزان روی ﺑﺬر و آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه وری آب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﺟﺰء ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺪه اﺳﺖ.

خرید کود مناسب و مرغوب برای افزایش کیفیت محصول

سلام جناب اسبقی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت. خاک هوموسی شباهت زیادی به خاک جنگلی دارد که خاکی است بسیار غنی و برای کشت بسیاری از گیاهان مناسب است. گیاهانی مانند بلوط، چای و رازقی کم و بیش آهک گریزندو گیاهی مانند مو در برابر آهک مقاوم است. البته باید توجه داشته باشیم که agriculture-na.ir مقاوم بودن این گیاه بدان معنا نیست که در مقابل آهک بی تفاوت عمل میکند، محصول این گیاه نیز در اثر زیادی آهک کم خواهد شد در نتیجه همواره باید خاکی را در نظر گرفت که متناسب با نیازمندی های گیاه باشد. نایلون سیلویی نوع دیگری از نایلون کشاورزی است که با نام نایلون بسته بندی علوفه نیز شناخته می شود.

این دستگاه که به طور اختصاصی توسط این مجموعه در ایران تولید و با قیمت مناسبی عرضه می شود جهت افزایش سرعت کار و کار دقیق و عاری از هر گونه خطا به کار برده می شود. در بعضی کشورها از جمله ایران از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود. خاک رس , خاک برگ , خاک سبوس , ماسه یا پرلیت که خاک مناسبی برای رشد بذر میباشد. شبیه به خاک جنگلی میباشد که در اثر تجزیه کامل آثار و بقایای گیاهان مختلف مانده در سطح جنگل یا در زیر خاک تولید میشود. مخلوطی از خاک رس , خاک ماسه ای , خاک برگ و مواد آلی میباشد . به خاکهایی گفته میشود که دارای آهک و از نظر کلسیم غنی باشد.

آیش و راهنمای آن در کشاورزی

اسید نیتریک با مخلوط کردن آمونیاک و هوا در مخزن تولید می شود. در حضور یک کاتالیزور ، واکنشی رخ می دهد که آمونیاک را به اکسید نیتریک تبدیل می کند. اکسید نیتریک در حضور آب بیشتر واکنش داده و اسید نیتریک تولید می کند.

استفاده از کودهای بیولوژیکی نسبت به کودهای شیمیایی به طور موثری خاک را غنی می کنند. کودهای بیولوژیکی دارای مزیت مشخصی نسبت به کودهای شیمیایی هستند. آنها به گونه ای ساخته شده اند که ثبات خود را در محیط به حداکثر می رسانند. محصولات سالم به دو شاخه “محصولات با عملیات خوب کشاورزی و محصولات گواهی شده ” تقسیم بندی می گردند.

بهترین زمان مصرف کلسیم برای درختان:

این کودها حاوی آهن،مس و روی هستند که برای خاک های خشک و فقیر از منابع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. انواع کود شیمیایی کشاورزی بر روی خاک هیچ اثر منفی نمی گذارند. اگر در حال پرورش گله یا محصولات ارگانیک کشاورزی هستید، هواپیماهای بدون سرنشین می توانند بهترین یار و کمک کار شما باشند. کشاورزان از ابزار کشاورزی مدرن ، تجهیزات و ماشین آلات برای بهبود در تولیدات کشاورزی و کاهش زحمت و تلاش استفاده می کنند. در این روش آبیاری ،ابتدا قسمتی از زمین را به عنوان حوضچه در نظر میگیرند سپس لوله هایی را از حوضچه به قسمت های مختلف زمین هدایت می کنند؛البته این روش بیشتر برای آبیاری درختان می باشد زیرا گیاهان با این روش سیراب نمی شوند. ابزاری بسیار کاربردی است که در مزارع، باغ ها و باغچه ها استفاده می شود.