اخبار

زیر ساخت ها برای ورود دانش بنیان ها به بخش کشاورزی کشور مهیا است


کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) با تاکید بر حضور فعال دانش بنیان ها به بخش کشاورزی گفت: اکنون زیرساخت ها برای ورود دانش بنیان ها و بخش خصوصی به عرصه کشاورزی کشور مهیا است.منبع اخبار