اخبار

ساخت ۷۰ هزار سرپناه ایمن برای عشایر در سه سال آینده


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان امور عشایر ایران از ساخت ۷۰ هزار سرپناه ایمن توسط سازمان امور عشایر ایران با مشارکت گروه‌های جهادی و خود عشایر در مناطق عشایرنشین کشور خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85179715/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87