اخبار

سازمان‌های متولی نسبت به ساماندهی قایق‌های صیادی پاسخگو باشند


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات انجام شده اداره کل بنادر هرمزگان در موضوع ساماندهی قایق‌های صیادی بی‌هویت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تمامی سازمان‌های متولیِ کار باید پاسخگو باشند.

https://www.irna.ir/news/85174935/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF