سازمان امور اراضی حافظ امنیت زیستی و غذایی کشور استسازمان امور اراضی حافظ امنیت زیستی و غذایی کشور است
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان امور اراضی گفت: سازمان امور اراضی حافظ امنیت غذایی و زیستی است و اگر تلاش و همت نکنیم امنیت زیستی و غذایی به خطر می‌افتد.منبع اخبار