ساله در برلین برگزار می شوند مجله خبری کشاورزی

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تابآوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی سایت agriculture-na دارد. طبق برنامه ریزی انجام شده با تحقق اهداف تولیدی در پایان برنامه چهارم، سهم غلات در تأمین انرژی از حدود 60 درصد در وضع موجود، به 50 درصد در سال 1388 کاهش خواهد یافت و هم زمان سهم فرآورده های حیوانی در تأمین انرژی از حدود 10 درصد به 14 و در تأمین پروتئین نیز از حدود 5/24 درصد در وضعیت فعلی به حدود 9/29 درصد تا پایان برنامه چهارم افزایش خواهد یافت و هدف برنامه در بند »و» ماده 18 قانون برنامه چهارم برای افزایش سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه با رشد 4/6 درصد در سال، معادل 29 گرم محقق می گردد. از سوی سازمان حفظ نباتات در سال زراعی 1385 – 1384، در سطح 6 میلیون و 571 هزار هکتار از اراضی کشاورزی، عملیات مبارزه با علفهای هرز صورت گرفت و در سطح یک میلیون و 68 هزار هکتار از اراضی نیز مبارزه با سن غلات انجام شد که از این طریق، از ضایع شدن یک میلیون و 100 هزار تن گندم جلوگیری گردید.

همچنین به دلیل تقاضای بالا، گوجه فرنگی نیز یکی دیگر از سبزیجاتی میاشد که نسبت به سایر محصولات گلخانه ای از نظر سطح زیر کشت، سهم بیشتری دارد. این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ورود به بازارهای صادراتی و بین المللی بدون رعایت مولفههای فوق تابع ریسک خواهد بود تاکید کرد: «در واقع قوانین سلامت و قوانین زیست محیطی نیازمند آگاهی از نحوه تولید محصول است. فاز اول به شیوه مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به سازمانهای مرتبط انجام شد که مشتمل بر 9 سند است، فاز دوم به شیوه مراجعه حضوری با متخصصان و جستجوی اینترنتی صورت گرفت و فهرست تجهیزات، مواد و فناوری مورد نیاز تولید هر محصول، ساختار شکست و درخت فناوری محصولات تهیه و تدوین شد و در نهایت در فاز سوم در فرآیند اجرایی فاز نقاط ضعف و قوتها، تهدیدها و فرصتها در حوزه های مختلف زیست فناوری کشاورزی در ایران را شناسایی و با استفاده از روش SWOT داده ها مورد تحلیل قرار گرفته شدند و در نهایت پس از تحلیل دادهها، استراتژی مناسب در حوزه های مختلف زیست فناوری کشاورزی تدوین شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروژه تدوین نقشه راه زیستفناوری کشاورزی ایران در سه فاز متفاوت مطالعه و شناخت وضع موجود زیستفناوری کشاورزی در ایران و جهان، تهیه نقشه راه فنـاورانه محصـولات و فناوری های نوظهور در زیستفناوری کشـاورزی و تهیه برنامه ملی توسعه فناوریها و محصولات زیستی در حوزه کشاورزی اجرایی شد.

پیشبینی شده و پیشنهادات لازم برای تدوین برنامه ششم ارائه شده است. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از رویکرد کشورهای توسعه یافته و صاحب نام در عرصه کشاورزی سخن گفت و اظهار کرد: «در این کشورها، کشاورز از چندین نسل قبل، آموزشهای لازم را آموخته و با مخاطرات استفاه از سموم و کود آشناست و این موضوع اکنون نهادینه شده است، چراکه کشاورز میداند با توجه به فیلترهای سخت و شدید برای تولید محصولات در واحدهای کنترل کیفیت، با کوچکترین مشکل محصول مرجوع شده و دود آن به چشم کشاورز میرود. به گفته موسیزاده، از سویی با پایش محلول غذایی، به لحاظ کیفی و کمی حفظ شرایط مناسب رشد محصول نیز کنترل میشود. طی سال های مورد بررسی، بیشترین سهم از تولیدات زراعی کشور، به محصول گندم اختصاص داشته و پس از آن نیز ذرت علوفه ای، بیشترین سهم را در میان تولید محصولات زراعی داشته است.

برای تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی کشور با مطالعه شرایط گذشته، میزان نیاز کشور، شرایط تولید و بررسی زیرساختهای موجود پنج سناریو تدوین شد که این 5 سناریو شامل روند رشد تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی همانند 10 سال گذشته باشد، در این سناریو سهم ایران از تولید جهان 06.0 درصد در سال 1404 بدست آمد. سناریوی دوم نیز روند رشد تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی همانند روند رشد جهانی مدنظر بود که در این سناریو سهم ایران از تولید جهان 08.0 درصد در سال 1404 بدست آمد. در چند سال گذشته کشت گیاهان گلخانهای گسترش قابلتوجهی داشته است؛ و با توجه به نیاز روزافزون بازار به تولید انواع گیاهان در خارج از فصل ضرورت استفاده از کشتهای گلخانه را دوچندان کرده است. طی سه سال گذشته در نتیجه اتخاذ مجموعه ای از تدابیر مالی، حمایتی، برنامه ریزی و اجرایی در بخش کشاورزی و امور زیربنایی و اولویت بخشی به کشاورزی در برنامه های کلان کشوری، دولت موفق گردیده علی رغم ناملایمتهای اقلیمی و اقتصادی جهان، گامهای موثری را بردارد به گونه ای که حدود 65/15 میلیون هکتار یعنی معادل 6/9 درصد از وسعت کشور به کشت محصولات زراعی و باغی اختصاص یافته و کشاورزی با رشد سالیانه نزدیک به 8 درصد از مجموعه تولید 5/67 میلیون تن در سال 1380، به حدود 110 میلیون تن رسیده که حکایت از نیل به ضریب خودکفایی 95 درصد در بخش کشاورزی دارد.

نمودند در لهستان هم این کار در سال 1925 م انجام گرفت. برای این منظور از شاخصهای اندازهگیری حمایت که از سوی کشورهای عضو OECD به کار میرود، استفاده شد. برای استفاده از این بخش اینجا کلیک کنید. در طول برنامه­های پنج­ساله توسعه، بخش تعاون همواره مورد توجه ویژه قرار داشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به­عنوان متولی این بخش، موظف شده است تا به سیاست­های کلی این برنامه­ها در زمینه توسعه بخش تعاون جامه عمل بپوشاند؛ لذا در کنار سیاست­های اجرایی، به ابزاری جهت تقویت پشتوانه علمی این سیاست­ها و انعکاس یافته­های پژوهشی حاصل از این حرکت عظیم نیاز بود.

مواد و روش­ها: بدین منظور از شاخص­های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی­ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص­های حکمرانی خوب استفاده شد. سناریوی سوم روند رشد تولید میانگین روند رشد گذشته و روند رشد جهانی بررسی شد که در این سناریو سهم ایران از تولید جهان 07.0 درصد در سال 1404 بدست آمد. در این زمینه در سال 1385 طرحهای مرتع داری در سطح 4/13 میلیون هکتار، عملیات آبخیزداری در سطح یک میلیون و سیصد هزار هکتار، جنگل کاری در سطح 54 هزار هکتار و عملیات بیابان زدایی در سطح 62 هزار هکتار اجرا شده است. با اجرای طرح مطالعاتی بهره وری در مصرف آب کشاورزی در سطحی معادل 27 هزار هکتار، حداقل 400 میلیون متر مکعب (معادل دو برابر حجم آب سد کرج) صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی شده است. به گزارش خبرگزاری شبستان در کردستان، پیمان اسکندری رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در دومین جلسه شورای هماهنگی سازمان با تاکید بر سیاستهای روشن و شفاف دولت سیزدهم در پاسخگویی به مردم و آسان کاری در اجرای دستورالعملهای اداری اظهار کرد: رفع مسائل اداری و تکریم متقاضیان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، توجه خاص به موانع پیشروی آنها و تلاش برای حل آنها باید در راس امورات مدیران مجموعه قرار گیرد.

براساس گزارش فائو، ایران با تولید سالانه 2.7 میلیون تن هندوانه جایگاه چهارم دنیا را تصاحب کرده، چین در جایگاه نخست با تولید 60 میلیون تن و پ ساز آن ترکیه و هند در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند.ایران در تولید کیوی جایگاه پنجم دنیا را دارد و سالانه 289 هزار تن از این محصول تولید میکند. اینکه آیا مشکلات اقتصادی و توجه به تابع هزینه -فایده، باعث شده تا کشاورزان برای به دست آوردن محصول بیشتر اقدام به مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی کنند؟ یکی از مشکلات کشاورزی این است که گاهی اوقات میزان عرضه بیشتر از تقاضا است.

یکی از مهم ترین وظایف دولت در بخش کشاورزی، عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان است و نظارت بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به غذای کافی و مغذی است. آخرین آمار سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد که مبتنی بر آمارهای سال 2020 است نشان میدهد ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی در جهان بوده و جایگاه مناسبی در تولید محصولات کشاورزی مهم دارد. تاکید کرد: در سال جاری برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه 42 هکتار گلخانه و سازه های فنی سبک و سایبان باغات در استان است، که اصلاح و تجهیز گلخانه ای یک هکتار، انتقال کشت از فضای باز سبزی و صیفی به گلخانه 3 هکتار و برگزاری دوره های اموزشی و اطلاع رسانی نیز از برنامه های ابلاغی است.

همچنین با استقرار نظام هوشمند ساماندهی و کنترل محصولات استراتژیک با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی، عوامل بازار و توزیع و با بهره گیری از روشهای برنامه ریزی و مدلهای اقتضایی در کل فرآیند تولید که از سال 1385 آغاز شده، ثبات تولید و شناسایی و رفع مشکلات آن در حداقل زمان، ممکن خواهد شد. در سال زراعی 95 سطح محصولات زراعی حدود 11,77 میلیون هکتار بوده که از این مقدار 51,93 درصد اراضی با کشت آبی و 48,07 درصد اراضی با کشت دیم بوده است. به عبارت دیگر متوسط برداشت از هر هکتار کشت آبی حدود 12.5 تن و متوسط برداشت محصول از هر هکتار کشت دیم حدود 1.2 میلیون تن می باشد. حامد توکلی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به اینکه کشاورزی به دو دسته خرد و کلان تقسیم بندی میشود، گفت: در بحث تکنولوژی کشاورزی کشور ما فاصله زیادی با بسیاری از کشورهای توسعه یافته دارد بیشتر کشاورزانی که بر اساس متد علمی روز به تولید محصول می پردازند، کشاورزانی هستند که در سطح کلان فعالیت می کنند.

به گفته مدیر این پروژه در این طرح از ۱۷ نوع تکنولوژی مدرن در صنعت کشاورزی استفاده شده است. این وضعیت، اثرگذاری احتمالی بیماری کووید-۱۹ بر اشتغال زنان به دلایل گوناگون از جمله رکود مشاغل کشاورزی زنان، نگرانیهای بهداشتی و رعایت پروتکلهای بهداشتی به شکل عدم حضور زنان در محل کار، کاهش تقاضا برای برخی محصولات کشاورزی، در قیاس با اشتغال مردان را نشان میدهد. بر همین اساس، اولویت تولید محصولات تراریخت به این شرح است، اولویت اول: پنبه، کلزا، ذرت، چغندرقند و برنج، اولویت دوم: سویا، یونجه و نیشکر، حبوبات، سیب زمینی، پیاز، سورگوم، پایه داران، پایه هسته داران و پایه مرکبات و اولویت تولید محصولات کشت بافت نیز شامل گردو، پسته، سیب زمینی، پایههای دانهدار، خرما، پایههای هستهدار و گیاهان زینتی می شود.

همچنین ایران در تولید خرما، گیلاس، هندوانه، گردو، میوه های جالیزی در جایگاه های دوم و سوم، و در تولید لیموترش و شیرین، آجیل، انجیر، نخود و حبوبات، آلبالو، بادام، سیب، انواع نارنگی و فندوق در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارد. ایران سومین تولیدکننده بزرگ جهان در محصولاتی مانند خرما، عسل، پسته و گردو است. در این گزارش آمده است که برای رشد ایران به میزان 13.4 % از بازار جهانی زیست فناوری کشاورزی، الزاماتی مانند افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان در حوزه زیست فناوری کشاورزی و ارتقای ظرفیت تولید شرکتهای موجود، ترویج و فرهنگ سازی مصرف محصولات زیست فناوری کشاورزی، حمایت بخش دولتی برای تولید و مصرف، بازاریابی ملی و بینالمللی برای محصولات زیست فناوری کشاورزی، تسهیل قوانین صادرات برای محصولات زیست فناوری کشاورزی، کاهش تعرفه گمرکی برای صادرات، فزایش تعرفه واردات محصولات زیست فناوری کشاورزی که در کشور توان علمی، عملی و امکانات تولید آنها وجود دارد، تدوین و استفاده از استانداردهای بین المللی برای تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی، تعریف برند و معرفی به بازارهای منطقه ای و جهانی، تسهیل شرایط حمل و نقل بین المللی و تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با جهان لازمالاجرا است.

بر اساس دیدگاه های کارشناسان کارگروه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری کشور اولویت تولید محصولات زیستفناوری به ترتیب تراریخت، کشت بافت، زیست مهارگرها، کودزیستی، واکسن ها، افزودنیهای خوراک دام و طیور و کیت تشخیص، مشخص شد. به گزارش کُردتودی،بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور است که امنیت غذایی جامعه به آن وابسته می باشد خودکفایی در تولید محصولات اساسی زراعی همواره یکي از جهت گيريهاي اصلي توسعه بخش کشاورزي در راستاي ارتقاي امنيت غذايي است. نتایج نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوتهای از نظر نوع و گستردگی سیاستهای اعمال شده است.

با وجود مشکلاتی مثل کمبود زمینهای قابل کشت، افزایش نیاز به آب شیرین (70 درصد آب شیرین دنیا در زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیردو در ایران تا حدود 90 درصد گزارش شده است !) و دیگر فاکتورهایی که قابل پیش بینی نیستند مانند تاثیرات تغییرات اقلیمی که میتواند چرخه زندگی بسیاری از گیاهان و جانوران را تحت تاثیر قرار دهد، تولید غذا باید تا سال 2050 به اندازه 70 تا 100 درصد نسبت به امروز افزایش پیدا کند تا غذا کافی برای جمعیت 9 میلیاردی زمین وجود داشته باشد. ماشین آلات کوچک و متوسط، کود، بذر و کمک های علمی ـ زراعی را در اختیار کشاورز قرار دهیم و روستائیان را در درون تعاونی ها تشکّل بخشیم. «1ـ یک راه حل آن است که تولیدات کوچک و متوسط کشاورز روستایی راتا حد امکان افزایش دهیم. فرغون، یک حمل کننده کوچک دستی است. برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب باید توتون رسیده و یک دستی برداشت نمود و تحت شرایط دقیق و مناسبی آن را خشک نمود. بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک­ترین بخشهای اقتصادی کشور است که امنیت غذایی جامعه به آن وابسته میباشد نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی با بررسی شرایط و اوضاع کشاورزی ایران قبل از انقلاب و مقایسه آن با چهار دهه پس از انقلاب گویای بسیاری از حقایق است بدون شک دستیابی به عمق برکات انقلاب اسلامی در ایران زمانی قابل لمس است که مقایسهای بین شرایط کشاورزی کشوردر دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در طول این چهار دهه داشته باشیم.

«قاسم نوروزی» کارشناس اقتصادی، به موضوع سیستم نظارتی در حوزه بازرگانی اشاره و تاکید کرد: «کشور صادر کننده باید مجموعه ای از استاندارهای زیست محیطی را رعایت کند، امکان ندارد استانداردها به بازرگانی اعلام نشده باشد. و در نهایت، در سناریوی پنجم همه ایران تحت پوشش تولید محصولات زیست فناوری در نظر گرفته شده که در این سناریو فرض شد که 10 درصد از سطح زیر کشت کل کشور تراریخت کاشته شود، برای 50 درصد احیای باغات از نهال کشت بافت استفاده شود، در 50 درصد سطح زیر کشت از زیست مهارگرها و کودهای زیستی مصرف شود و کل صنایع تولید دام و طیور، آّبزیان از واکسن و افزودنی و کیت استفاده کنند.

برای کشت جوانه ها باید حفره هایی با فاصله روی بستر کشت ایجاد کرده و نشاء را همراه با خاک گلدان در حفره ها قرار دارد. در حال حاضر سهم پروتئین حیوانی در تغذیه روزانه هر فرد در کشور از متوسط 9/74 گرم جهان در سطح بالاتری قرار دارد. علت استفاده بیش از حد سموم توسط کشاورزان چیست؟ در بعد ارتقای کیفی غذا، به دستاوردهایی نظیر افزایش تولید دانه های روغنی کلزا برای کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغنهای خوراکی به میزان 10 درصد، افزایش مبارزه بیولوژیک در سطح 130 هزار هکتار، افزایش تولید محصولات ارگانیک در سطح 300 هزار هکتار، کاهش 50 درصدی مصرف سموم شیمیایی، افزایش پوشش بهداشت محصولات دامی و گیاهی و نهادینه سازی استانداردهای بین المللی محصولات غذایی می توان اشاره کرد. با کاهش وابستگی به عوامل شیمیایی، مواد غذایی تولیدی تازهتر و سالمتر میشوند.