اخبار

سالیانه ۱۱ میلیون تن میوه های سردسیری در کشور تولید می شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آمارها سالیانه ۱۱ میلیون تن انواه میوه های سردسیری در سطح یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از باغات کشور تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

https://www.irna.ir/news/85197228/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF