اخبار

سامانه صدور مجوز کسب و کار حوزه شیلات و کشاورزی در قشم راه اندازی شد


قشم – مجله خبری کشاورزی -مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم از راه اندازی سامانه صدور مجوز کسب و کار حوزه های شیلات و کشاورزی مناطق آزاد برای نخستین بار در جزیره قشم خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85207533/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C