اخبار

سامانه گرمسیری در استان ایلام ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد


ایلام – مجله خبری کشاورزی – استاندار ایلام از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی پروژه سامانه گرمسیری در این استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان آبی می شود.

https://www.irna.ir/news/85148328/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF