اخبار

سایه بی خبری بر سر کشاورزی


تهران_مجله خبری کشاورزی_در سال های گذشته شاهد بودیم که با افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بلافاصله برای صادرات محدودیت هایی وضع می شد.
همین موضوع هم باعث میشد تا صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند.
حال باید دید چگونه میتوان به یک نقطه ثبات رسید تا هم میزان تولیدات کشور به اندازه باشد و هم صادرکنندگان در یک شرایط شفاف تجارت کنند؟

https://www.irna.ir/news/85156275/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C