اخبار

سرانه جنگل در ایران ۱۷۰۰ مترمربع و کمتر از یک سوم میانگین جهانی است

سرانه جنگل در ایران ۱۷۰۰ مترمربع و کمتر از یک سوم میانگین جهانی است
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سرانه جنگل در ایران یک هزار و ۷۰۰ مترمربع است که کمتر از یک سوم سرانه جنگل در دنیاست.

https://www.irna.ir/news/85377316/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C