اخبار

سرانه فضای جنگلداری شهری در کشور ۷ مترمربع است


شهرکرد- مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تاکید بر اینکه سرانه فضای جنگلداری شهری در کشور در مقایسه با متوسط جهانی آن بسیار پایین است، گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در کشور هفت مترمربع است در حالی‌که میانگین جهانی آن ۲۰ مترمربع اعلام شده است.منبع اخبار