اخبار

سرپرست جدید سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- طی حکمی از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، «وحید صالحی» به عنوان سرپرست جدید سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

https://www.irna.ir/news/85143004/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF