اجرای سقف کاذب. مصمم هستیم تا میزان صادرات خود به روسیه را افزایش دهیم.