اخبار

سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان موافقت شد.

به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402111511510/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4