اخبار

سلامت گوشت منجمد برزیلی مورد تایید است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان دامپزشکی کشور گفت: نتایج نمونه‌برداری از محموله گوشت برزیلی تازه ترخیص شده از گمرک و آزمایش‌ها، حاکی از تایید سلامت این گوشت از نظر بار میکروبی و شرایط ظاهری است.

https://www.irna.ir/news/85178488/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA