اخبار

سلامت گوشت وارداتی از برزیل مورد تایید دامپزشکی است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سلامت ۴ کانتینر گوشت منجمد گوساله وارداتی از برزیل مورد تایید دامپزشکی است، گفت: دلیل ترخیص دیر هنگام این محموله عدم ارائه شدن اسناد به شرکت واردکننده بوده است.

https://www.irna.ir/news/85180859/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA