اخبار

سمنان استانی پیشرو در اجرای «طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت»


سمنان- مجله خبری کشاورزی- سمنان با داشتن سه نهالستان در شهرستان‌های سمنان، شاهرود و دامغان، جزو استان‌های پیشرو کشور در اجرای «طرح ملی و مردمی کاشت یک میلیارد درخت» برای داشتن سرزمینی سبز و آباد است. این رویکرد با افزایش میزان تعهد استان محقق شد و اکنون مشارکت همگانی برای کاشت و نگهداری از نهال‌ها ضرورت دارد.

https://www.irna.ir/news/85219165/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA