اخبار

سمنان پیشگام کشور در تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی است

سمنان پیشگام کشور در تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی است
سمنان – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر ممیزی اراضی و تعیین حریم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سمنان پیشرو در سطح استانداری کشور در اجرای تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور است. برای جلوگیری از سودجویی

https://www.irna.ir/news/85447752/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA