اخبار

سنددار شدن ۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی پایتخت در دولت سیزدهم


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با رویکرد جهادی دولت سیزدهم ۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی تهران سنددار شده که انتظار می‌رود مابقی این اراضی تا پایان دولت سنددار شود.

https://www.irna.ir/news/85172801/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85