اخبار

سه هزار هکتار اراضی پایاب سد گیوی زیر کشت آبی می‌رود


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تکمیل وبهره برداری از سد گیوی در شهرستان خلخال سه هزار هکتار از اراضی پایاب آن زیر کشت آبی خواهد رفت.منبع اخبار