اخبار

شاخص بهای تولید کننده محصولات گاوداری صنعتی در بهمن ماه 1402 هجری شمسی

شاخص بهای تولید کننده محصولات گاوداری صنعتی در بهمن ماه 1402 هجری شمسی
تهران – مجله خبری کشاورزی – مرکز آمار ایران اعلام کرد: در بهمن ماه 1402 هجری شمسی، تغییرات شاخص بهای تولید کننده دامپروری صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 47.6 درصد بوده است. نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 47.6 درصد است. اطلاعات مشابه در ماه قبل (45.8 درصد) 1.8 واحد درصد.

https://www.irna.ir/news/85448193/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87