اخبار

شهرک‌های گلخانه‌ای، راه نجات کشور از بحران خشکی و تامین امنیت غذایی


کرج – مجله خبری کشاورزی – رییس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج گفت: یکی از راه های نجات کشور برای گذر از بحران خشکی و کمبود منابع آبی و تامین امنیت غذایی پایدار در کشور ایجاد شهرک های گلخانه ای است.منبع اخبار