اخبار

شوق و آمادگی صیادان مازندران برای رفتن به دریا


ساری – مجله خبری کشاورزی – کمیته مدیریت صید شیلات ایران، فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر در مازندران برای پنجمین سال متوالی در سالجاری را هجدهم و بیست و پنجم مهر ماه تعیین کرد که در این راستا صیادان استان تورها و ادوات صیادی خود را برای گستراندن در دریای خزر و صیدی انبوه آماده کرده اند.

https://www.irna.ir/news/85238040/%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7