صادرات انواع کودهای تولید داخل مجاز استصادرات انواع کودهای تولید داخل مجاز است
تهران – مجله خبری کشاورزی – شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: صادرات همه کودهای تولیدی در کشور مجاز است، به جز عناصری که خاک کشور در آنها فقیر بوده و نیازمند به آنها هستیم.منبع اخبار