صادرات محصولات زراعی و فرآیندی که نه سیخ بسوزد نه کبابصادرات محصولات زراعی و فرآیندی که نه سیخ بسوزد نه کباب
جیرفت- مجله خبری کشاورزی- کاشت محصولات زراعی، اولویت تامین نیاز مردم، آن هم با قیمت مناسب، ارزآوری کشاورز یا صادرکننده و تعرفه‌ صادراتی که دولت باید برای ایجاد تعادل در بازار داخل وضع کند، موضوعی مهم و نیازمند اصول یا اولویت‌هایی است که هیچکدام از طرفین آسیب نبینند و منابع ملی مثل آب و خاک نیز حفظ شوند.منبع اخبار