اخبار

صادرات محصولات لبنی استان مرکزی ۱۰۰ درصد افزایش یافت


اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادرات محصولات لبنی از این استان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

https://www.irna.ir/news/85208697/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA