اخبار

صادرات نان صنعتی منتفی شد

صادرات نان صنعتی منتفی شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از منتفی شدن موضوع صادرات نان صنعتی خبرداد.

https://www.irna.ir/news/85306015/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF