اخبار

صدور سندحدنگار ۴۰ درصد اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: در دولت سیزدهم برای ۴۰ درصد اراضی کشاورزی سند حدنگار صادر شد که با توجه به اقدامات زیربنایی صورت گرفته تلاش داریم تا پایان سال جاری این رقم را به ۶۰ درصد برسانیم.

https://www.irna.ir/news/85214929/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85