اخبار

صدور سند مالکیت برای بیش از ۱۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی در گناوه


گناوه – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی گناوه گفت: در دولت سیزدهم برای ۱۶ هزار و ۲۱۰ هکتار معادل ۲ هزار و ۲۰۰ قطعه از اراضی کشارزی سند ششدانگ تک برگ در این شهرستان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

https://www.irna.ir/news/85146936/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87