اخبار

صنایع شیلاتی هرمزگان در پایداری امنیت غذایی کشور تاثیرگذار هستند


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران با اشاره به جایگاه فعالیت‌های شیلاتی در اشتغالزایی، تولید و رونق اقتصاد کشور و به ویژه هرمزگان گفت: صنایع شیلاتی هرمزگان در پایداری امنیت غذایی کشور تاثیرگذار هستند.

https://www.irna.ir/news/85264077/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF