اخبار

صندوق ملی پسته در ایستگاه پیگیری

صندوق ملی پسته در ایستگاه پیگیری
کرمان- مجله خبری کشاورزی- پسته محصولی ارزآور است که به گفته کارشناسان برای بهره‌وری بیشتر باید مشکلات گریبانگیر آن رفع شود و اخیرا نیز استاندار کرمان بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر صندوق ملی این محصول با هدف مدیریت بازار پسته و رفع دغدغه کشاورزان این استان تاکید کرده و گفته که پیگیر این مساله است.

https://www.irna.ir/news/85377767/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C