اخبار

ضرورت بکارگیری روش‌های نوین باغداری برای مقابله با تغییر اقلیم


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به استفاده از روش‌های سنتی باغداری با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا هشدار داد.

https://www.irna.ir/news/85191408/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85