اخبار

ضریب تبدیل نژاد مرغ آرین به ۱.۷ رسید

ضریب تبدیل نژاد مرغ آرین به ۱.۷ رسید
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت مرغ اجداد از موفقیت در فرایند بهبود ضریب تبدیل نژاد مرغ آرین توسط متخصصان خبر داد و گفت: ضریب تبدیل این نژاد از ۲.۲ به ۱.۷ رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85384568/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1-%DB%B7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF