اخبار

طرح تولید قراردادی گوشت در استان مرکزی با استقبال عشایر مواجه شد


ساوه – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره امور عشایر استان مرکزی با بیان اینکه طرح تولید قراردادی گوشت قرمز در بین عشایر این استان با استقبال مواجه شد گفت: تا کنون قرارداد بهره برداری از این طرح به تعداد ۶ هزار راس شامل ۱۲۰ درصد ظرفیت منعقد شده است.

https://www.irna.ir/news/85245853/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. ودروسازی.