اخبار

طرح حمایتی دولت برای خرید «برنج پرمحصول» شالیکاران بابلی به کجا رسید؟


ساری- مجله خبری کشاورزی – فرماندار بابل گفت: پیرو دستور وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری استاندار مازندران تاکنون یک هزار و ۵۰۰ تن برنج پرمحصول مازاد کشاورزان بابلی خریداری شد.

https://www.irna.ir/news/85219211/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7