اخبار

طرح پژوهشی استفاده از انرژی زمین گرمایی برای سرمایش گلخانه در استان مرکزی مطالعه شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی از مطالعه طرح پژوهشی استفاده از انرژی زمین گرمایی برای سرمایش گلخانه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان خبرداد.

https://www.irna.ir/news/85236889/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1

تمام حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری هشت صبح محفوظ است. خرید دریچه بازدید. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.