اخبار

طغیان بیماری انگلی درختان ارس با راهکارهای مکانیکی مهار شود


سمنان- مجله خبری کشاورزی- رییس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی گفت: بیماری ارس واش با منشا انگلی گیاهی در جنگل‌ها رو به افزایش است و راهکارهای مکانیکی و دستی مانند قطع درختان آلوده راهکار مهار طغیان این انگل در درختان ارس است.منبع اخبار