اخبار

طلای سبز مازندران در راه اروپا


ساری – مجله خبری کشاورزی – با حمایت دولت سیزدهم در گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی در بخش فرآورده های گیاهان دارویی ۴۰ نوع از این محصول در مازندران به اروپا و دیگر کشورهای آسیایی صادر می شود.

https://www.irna.ir/news/85231014/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7