اخبار

ظرفیت های متنوع «قاره کوچک» در آستانه جذب اعتبار سفر برای دولت سیزدهم است.

ظرفیت های متنوع «قاره کوچک» در آستانه جذب اعتبار سفر برای دولت سیزدهم است.
شاهرود – مجله خبری کشاورزی – توان، تنوع و جذابیت در حوزه های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن فرصت بی نظیری برای شکوفایی و جذب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شاهرود است که با تخصص اعتباری در دوره آتی قابل ارائه است. سفر دولت سیزدهم به استانداری سمنان.

https://www.irna.ir/news/85446409/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85