اخبار

عرضه آرد و نان کامل و استاندارد با اراده قطعی دولت سیزدهم محقق شد

عرضه آرد و نان کامل و استاندارد با اراده قطعی دولت سیزدهم محقق شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نان قوت اصلی مردم ایران از گذشته تا به امروز بوده است و عرضه آرد و نان کامل و استاندارد اراده قطعی دولت سیزدهم است که محقق شد.

https://www.irna.ir/news/85379997/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82