اخبار

عرضه ۴۵۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر با اجرای طرح تولید قراردادی


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: با اجرای طرح تولید قراردادی، تا پایان سال شاهد تامین و عرضه ۴۵۰۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر خواهیم بود.

https://www.irna.ir/news/85234146/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B4%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C