اخبار

عزم جدی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای مبارزه با پدیده مخرب گرگرو در چابهار


چابهار- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: برای مبارزه با پدیده مخرب گرگرو (فرسایش خندقی خاک) در چابهار و دشتیاری عزم جدی وجود دارد و بزودی شاهد تکمیل بند عورکی خواهیم بود.

https://www.irna.ir/news/85187696/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8