عزم دولت برای رفع تداخل اراضی کشاورزی در کاشانعزم دولت برای رفع تداخل اراضی کشاورزی در کاشان
کاشان- مجله خبری کشاورزی- یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم در بخش کشاورزی رفع تداخلات اراضی کشاورزی است که به گفته رییس سازمان امور اراضی کشور، به زودی تمامی اراضی کشاورزی کاشان رفع تداخل می شود.منبع اخبار