اخبار

عشایر جنوب کرمان نهاده دامی بگیرند و چهار ماه بعد پرداخت کنند


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان گفت: نهاده دام (جو) قراردادی با ارائه تضمین به عشایر تحویل خواهد شد و آنان می‌توانند چهار ماه بعد هزینه آن را پرداخت کنند یا به ازای آن گوشت تحویل دهند. 

https://www.irna.ir/news/85234776/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF