اخبار

عملیات اجرایی ۴۸ کانال آبیاری و پوشش نهرهای کشاورزی مناطق سیل‌زده فیروزکوه آغاز شد


فیروزکوه – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح احداث کانال آبیاری و پوشش نهرهای کشاورزی و قنات‌ها خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85135308/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87