اخبار

عملیات مبارزه با آفت کنه گردآلود خرما در نخیلات استان بوشهر آغاز شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: باتوجه به پایین بودن دما و رطوبت نسبی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فعالیت کنه‌ گرد آلود نخیلات در این استان آغاز شد.

https://www.irna.ir/news/85136998/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2