از نظر من توجه به مخاطبان یک پروژه امری مهم در طراحی معماری استد.